Căn hộ xã hội

Xác định giá bán đối với các căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOME 1

03/07/2018 05:01

Ngày 20/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô về việc xác định giá bán đối với các căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOME 1

Dự án đã hoàn thành, đã bàn giao, đưa vào sử dụng. Hiện Công ty đang tiến hành thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở xã hội để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở xã hội (trước đây gọi là nhà ở thu nhập thấp) thì giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xây dựng theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức tối đa là 10% chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá bán nhà ở (Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Cũng theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội thì việc xác định giá bán đối với các dự án nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư được áp dụng hệ số điều chỉnh tầng cao (K). Hệ số tầng K được xác định theo nguyên tắc bình quân gia quyền trong một khối nhà bằng 1 tại các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, gồm: Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, việc áp dụng hệ số tầng khi xác định giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOME 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô là phù hợp. Trường hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô áp dụng thêm hệ số vị trí để điều chỉnh giá bán căn hộ trên cùng một tầng nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các khách hàng (người mua căn hộ ở vị trí thuận lợi hơn phải chi trả giá cao hơn và ngược lại) thì cũng phải bảo đảm nguyên tắc hệ số vị trí bình quân của các căn hộ trong cùng một tầng phải bằng hệ số được phân bổ cho tầng đó và giá bán trung bình của các căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án không vượt quá giá bán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 18/BXD-QLN.